شرکت هفت تپه شهرستان شوش در استان خوزستان یکی از شرکتهای بزرگ تولید نیشکر کشور است که بیش از یک هزار و ۵۰۰ کارگر دارد و سال گذشته در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت چند ماهی است که به دلیل پرداخت نشدن حقوق کارگران آن با تنشهای کارگری مواجه است.امیذوارم هر چه زودتر تمامی معوقه های این کارگران زحمت کش تمام و کمال پرداخت شود .آمین