کارگر تا عرق تنش خشگ نشده مزدش


     باید پرداخت شود .؟؟؟برای کارگران


    هفت تپه اینگونه نبوده است .