حامی  طنز گوئی بی نظیر است --که دل بر رشته ی شعرش اسیر است

بود او را یار  توفیق و گل آقا ---به هر جا سرشناس و سر دبیر است

طنز آش و کاسه نقدیم به شما عزیزان

آش و کاسه


گفت تقی کله پز به اصغر کفاش

راز مهمی کنون کنم به تو من فاش


گول مخور اصغری مواظب خود باش

گوش مده جان من تو نیز به حرفاش


گر که گرگه همان گرگه است و لاشه همان لاش

کاسه همان کاسه است و آش همان آش


پس تو هم ای دوست مثل بنده زآغاز

هیچ مخور گول این گروه دغل باز


کارتر و ریگان عوض شده است ولی باز

نغمه همان نغمه است و ساز همان ساز


لاته همان لاته است و داش همان داش

کاسه همان کاسه است و آش همان آش


تا که اجانب کمک کنند به صدام

هست یقین این برای ملت اسلام


کوفه همان کوفه است و شام همان شام

دانه همان دانه است و دام همان دام


لپه همان لپه است و ماش همان ماش

کاسه همان کاسه است و آش همان آش


تاچر همان تاچر است و بوش همان بوش

کله همان کله است و هوش همان هوش


گربه همان گربه است و موش همان موش

ناله همان ناله است و گوش همان گوش


کار بود در ید جماعت اوباش

کاسه همان کاسه و آش همان آش


نقشه همان نقشه است و رنگ همان رنگ

شیشه همان شیشه است و سنگ همان سنگ


نغمه همان نغمه است و زنگ همان زنگ

فتنه همان فتنه است و جنگ همان جنگ


ای دل غافل تو هم از این نگران باش

کاسه همان کاسه است و آش همان آش


                                                    حامی محولاتی