فریدون فروغی سلطان راک ایران شناخته شده است .

اکبر گلپایگانی Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای عکس گلپایگانیبه مرد حنجره طلایی معروف است .