موز میوه ای گرم و تر است و برای تقویت قوای جنسی افزایش نشاطو تقویت کلیه ها مفید است اما موز را نباید ناشتا خورد همچنین نوشیدن آب پس از مصرف آن مضر است .پتاسیم موجود در موز از سکته مغزی جلوگیری میکند .