پوپولیسم چیست؟

پوپولیسم :

واژه ای به معنای عوام فریبی است که در مقابل خردگرایی و عقلانیت قرار دارد.

با جریانات پوپولیستی مردم را میتوان موقتا راضی نگه داشت .

ولی در طولانی مدت،

آثار زیان بار بسیاری بر تنه ی جامعه وارد می کند که ممکن است جبران آن به سال ها زمان نیاز داشته باشد!

درک درستی از پوپولیسم،

از ضروریات زندگی در جامعه ی مدرن است و مانع از بهره بردای حکومت ها و افراد منسب طلب از ناآگاهی، ضعف و مشکلات جامعه میشود.