حکم نجفی قصاص امروز صادر شد اشد قصاص


Image result for ‫عکس نجفی در دادگاه‬‎


رای پرونده ی قتل مرحومه ی میترا استاد اتحامیه آقای محمد علی نجفی  امروز صادر شد ................

دادگاه در دو موضوع

قتل عمد -----نگهداری اسلحه ی غیر مجاز ---ایراد صدمه ی غیر موثر در قتل

دادگاه در دو موضوع متهم را  مجرم به قتل عمد مغرض دانسته و با توجه با تقاضای اولیادم مبنی بر قصاص  حکم قصاص صادر کرده اصل قصاص هم که حق الناس است .