جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم ---سنگ خارا را گواهه این دل شیدا بگیرم ----مو به مو دارم سخنها ---نکته ها از انجمن ها ---بشنو ای سنگ بیابان ---بشنوید ای باد و باران ---با شما هم رازم اکنون --با شما دمسازم اکنون