هوا عجیب گرمه ...

تعداد زیادی از مردم از کولر استفاده نمیکنند .اگر شما با ماشین خود به مسافرت میروید به این نکته توجه کنید .

اگر سیشه ی ماشین در سرعت های بالای  88/5  پایین باشد 20 درصد مصرف سوخت شما میرود بالا ---

 

 

که هیچکس به این مسئله توجه نمیکند .

و اما:

اگر کولر روشن باشد فقط ده  در صد افزایش سوخت دارید . یعنی اگر صدکیلومتر با کولر راه بروید یک لیتر مصرف بنزین  دارد .

 

پس در نتیجه :

روی این قضیه صرفه جوئی نکنید . اگر شیشه ی ماشین شما پائین باشد ده درصدم مصرف سوختتان بیشتر میشود .

 و باز

بعضی میگویند ماشین فشار روش میاید .

ماشین حیوان یا انسان نیست که فشار بیاد روش .

حالا:

بعضی میگویند ماشین داغ میکند !!!

خوب داغ کند ماشین توی سیلندرش آتش است و سیستم خنک کننده ای دارد که مواظب کم نیاره و همین ماشین تو بندر عباس و خوزستان یک سره داره کار میکند و یک سره هم کولر روشنه

ولی یک سری شایعات در مردم هست که مردم نگرانند که کولر زدن برای ماشین بده و مصرف بالا میرود

پس

خودتان را اذیت نکنید .و کولر ماشین خود را روشن کنید . هوا بس ناجوانمردانه گرم است .....امتحان کنید