جدیدا ایرانیها در شب چهارشنبه سوری  از این فانوسها استفاده میکنند...


جشن فانوس، جشن سنتی چین است که در روز پانزدهم نخستین ماه سال قمری در گاه‌شماری چینی جشن گرفته می‌شود.

این جشن نمایانگر پایان سال نوی چینی است.

جشنواره فانوس چین بیش از ۲۰۰۰ سال است که در روز پانزدهم نخستین ماه سال قمری جشن گرفته در گاه‌شماری چینی می‌شود.

در این روز در بین چینی‌ها مرسوم است که ردیف‌هایی از شمع را در جلوی خانه‌هایشان روشن می‌کنند و هنگام شب، فانوس در دست، مسیر می‌پیمایند.

در گذشته، فانوس‌ها ساده بودند و تنها امپراتوران و اشراف، فانوس‌های آراسته و بزرگ داشتند اما در سال‌های اخیر، فانوس‌ها با طرح‌های جدید و متنوع تزیین می‌شوند.

مثلاً فانوس‌هایی به شکل جانوران مرسوم است.

ریشه این جشن به امپراتوری هان و بیش از ۲۰۰۰ سال پیش بازمی‌گرددر

اوایل حکومت سلسله امپراتوری شرقی هان، امپراتور مین پیرو بودا بود.

پس از اینکه متوجه شد تعدادی از راهبان، روز پانزدهم نخستین ماه سال قمری در معابد به نشانه ادای احترام به بودا فانوس روشن می‌کنند، دستور داد تمام معابد و خانه‌ها در آن شب فانوس روشن کنند.

این مراسم به تدریج در میان مردم به یک جشنواره تبدیل شد.د.