تاریخ نگار یونانی تبار


مورخ رومی بود .

یونانی تبار بود . تاریخ مرگش مشخص نیست اما او تا سال 391 زنده بود .

زاده ی 325یا 330

او یک سرباز رومی بود در روزگار کنستانتیوی دوم بود .

در سرزمین گل و ایران خدمت نموده است .

او از نجیب زادگان عصر خویش بوده است .

در جوانی بع ارتش تحت فرماندهی اورسیسنوس  پیوست .

در نبرد با شاپور دوم ساسانی به همراه سپاهیان رومی بود .

نوشته هایش از سندهای ارزشمند در باره ی تاریخ ایران شمرده میشود .

او اتفاقات نبرد شاپور دوم ساسانی  را مرگ یولیانوس را در26 ژوئیه آن سال دیده بود .


تاریخ روم از رخدادهای سال 96 آغاز شده و با آوردن رویدادهای سال 378 بپایان رسید .

در بازگشت به ایتالیا امپراتور را در لشگر کشی بر سیلوانوس فرانک همراهی نمود .

او دو بار دیگر با ائرسینیوس به خاور رفت و سرانجام زمانی که شاپور دوم بر دیار بکر چیره شد جانش را برداشت و گریخت .