این اولین باری است که وزیر امور خارجی یک کشور را تحریم میکنن !!!!!!!