مست عشقم تا که هستم --آن که برد این دل زدستم

عشق مرا در سینه دارد --سینه مگو و آئینه دارد

آن که در چشم سیاهش -دیده ام راز نگاهش

گر چه دل خسته دارد -تنها به من دل بسته دارد