فستیوال مارها درهند ...این مراسم مذهبی در بعضی از معابد مناطق روستانشین ماهاراشتا در هندوستان برگزار می شود.

در مراسم نان پانچامی مردم در حالی که مارهای زهرآگین را در بالای سر خود داخل گلدان ها حمل می کنند، می رقصند و آواز می خوانند و وارد معبد می شوند.

 بعد از نیایش و نماز، ترکیبی از زردچوبه و پودری قرمز رنگ به مارها می پاشند و با شیر و عسل از آن ها پذیرایی می کنند.

بعد مارها را در معبد رها می کنند.
گرچه تعداد زیادی از این مارها زهراگین و سمی هشستند اما تاکنون گزارشی از کشته شدن بر اثر نیش مار از این مراسم داده نشده است.

شاید محلی ها شیوه مواجهه با مارهای سمی را می دانند.