پراگ پر  است از آداب و رسوم عجیب و غریب. عشاق جوان از روی آتش می پرند. مردان جوان مجرد نیز نشانه ای از خود بر درخانه دختران جوان قرار می دهند. روزگاری در این منطقه اعتقاد بر این بود که در فاصله اعیاد یعقوب مقدس و سن فیلیپ نیروهای شیطانی بیش از هر زمانی دیده می شوند. اهالی جمهوری چک معتقداند درست کردن آتش، سوارکاران شیطان را از آن ها دور می کند و اکنون نیز پس از سالیان سال هنوز سنت درست کردن آتش و پریدن از آن در پراگ پابرجاست.