آرزو مکنند و فانوسشان را روشن میکنند .

جشن فانوس
تمام کشورها به مناسبتهای  گوناگون جشنهائی در کشورشان راه اندازی میکنند و نمادی از کشورشان  را به نمایش میگذارند و برای خیلی از جهانگردان این جشنها زیبا بوده و سعی میکنند  جوری سفرشان را برنامه ریزی کنند که به این جشنها برسند .

چین بسیاری از ایرانیان تا حد زیادی به این کشور سفر کردند و این جشنها را دیده اند .
یکی از این جشنها جشن فانوس است که ریشه ی این جشن به امپراتوری هان و بیش از 2000 سال پیش باز میگردد .

جشنواره ی فانوس بخشی از مراسم مردم تایوان در آغاز سال نو چینی است .
دانشجویان و هنرمندان تایوانی با استفاده  از پلاستیک و مواد مختلف فانوسهای بزرگی را به شکل هیولائی بزرگ و شکل حیوانات در می آورند .

این فانوسها در این فستیوال به نمایش گذاشته میشوند و بیشتر گردشگران از این جشن بسیار لذت میبرند و شاد میشوند .
این جشن روز پانزدهم نخستین ماه سال قمری در کاه شماری چینی  گرفته میشود .

این جشن نشانه ی پایان سال نوی چینی است .
آماده سازی برای آن از روز دهم سال نو آغاز میشود .

در بین چینی ها مرسوم است که :
ردیفهایی از شمع را در جلوی خانه هایشان روشن میکنند و هنگام شب فانوس در دست مسیر می پیمایند .

در قدیم فانوسها ساده بودند و فقط امپراتوری و اشراف فانوسهای بزرگ و آراسته داشتند . اما در سالهای اخیر طرح جدید و متنوع تزئین میشود .