آذرگشنسب یا تخت سلیمان ...

تخت سلیمان

70 سال بعد از بهرام پنجم قباد اول مجموعه ی ساختمانها را گسترش میدهد .

بعد ار حکومت قباد ساسانی خسرو انوشیروان مجموعه ی تخت سلیمان را به اوج عظمت خود میرساند .

این آتشکده اخرین نشانه های حضورش را در   اوایل  ورود اسلام به ایران اعلام میکند و بعد به  حافظه ی تاریخ سپرده میشود .


تخت سلیمان

افسانه ها میگویند :

تخت سلیمان محل نگهداری جام مقدس بوده

جامی که عیسی مسیح در آخرین شب زندگی و در شام آخر در آن نوشید .

آن جام به گرال معروف است .


باستان شناسان المانی وقتی تخت سلیمان را کاوش کردند. در روزنامه های المانی نوشتند معبد جام گرال


نام تخت سلیمان  را همین اواخر به این جا دادند و.

باوری عامیانه میگوید که :

بناهای بزرگ و عظیمی به دستور سلیمان نبی و به یاری نیروهای فرا طبیعی ساخته شده اند .

که ساخت این بناها از عهده ی انسانها خارج بوده است .

از سوی دیگر

شاید این نامگذاری برای حفظ مکانهای مقدس پیش از اسلام در دوره ی اسلامی باشد .

سال 1831  کنل تیت در سفر نامه ی خود به تخت سلیمان اشاره کرد .

رابرت پورتر:

1819 نخستین جهانگردی که حضور تخت سلیمان را به عنوان سازه ی ارمنی گزارش کرد .


هنری نیلسون 1838 به اشتباه  تخت سلیمان را هگمتانه پایتخت ماد معرفی کرد .

تخت سلیمان دو حصار داشته اول حصار مدور و دوم حصار مربع که به دور آتشکده و دریاچه کشیده شده است .

در زمان ساسانی ...

حصار عظیمی به دور محوطه ی مقدس کشیده شد .

این محوطه ی وسیع دو دروازه دارد که :

یکی  در شمالی و یکی جنوبی

بیرون حصار پوششی از سنگهای حجاری شده دارد .

ارتفاع این حصار به 13 متر میرسد .

دروازه ی جنوبی سالم مانده و با هفت طاق نما تزئین شده است .

مشابه این طاق نماها را در کاخ فیروز آباد فارس می بینیم .

دروازه ی دیگر در شمال مجموعه قرار دارد .

راه اصلی ورود به تخت سلیمان از این جا بوده است .


بین دروازه ی شمالی و حصار دوم محوطه ای خالی وجود دارد .

بخش عمده ای از حصار دوم تخریب شده

حصار داخلی یک دالان بزرگ بوده که همانند یک راهرو  طولانی امکان رفت و آمد داشته و در میان آن خروجی هائی برای دسترسی به داخل و خارج محوطه وجود دارد .


دروازه ی اصلی حصار امنیتی دوم در بخش شمالی قرار داشته است .