فاآفافینه
فاآفافینه ها گروهی از مردم    ساموآ   و جزایر پراکندهٔ ساموآ هستند که به عنوان   جنس سوم در نظر گرفته می شوند.
فاآفافینه ها حداقل از اوایل قرن بیستم دارای هویت/نقشی به رسمیت شناخته شده در جامعهٔ ساموآ هستند و بعضی نظریه پردازان می گویند که آن ها بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ ساموآیی را تشکیل می دهند.
فاآفافینه ها به هنگام تولد مذکر هستند و در زندگی به صراحت هردو صفت مردانگی و زنانگی را به نمایش می گذارند؛ به نوعی که مختص همین نقطه از جهان است.
رفتار آن ها طیفی از رفتارها، از شدیداً زنانه گرفته تا رفتارهای متداول مردانه، را در بر می گیرد.
به طور سنتی، اگر خانواده ای تعداد پسر بیشتری نسبت به دخترها داشته باشد یا به اندازهٔ کافی دختر نداشته باشد که در وظایف مربوط به خانه کمک کنند، فرزندان پسری برای آنکه فاآفافینه بزرگ شوند، انتخاب می شوند.