زاده ی -6 اکتبر 1808

مرگ 15 نوامبر 1863 (55 سال )

سلطنت ---20 ژانویه 1848

15 نوامبر 1863  استعفا داد

نام پدر ----کریستیان هشتم دانمارکی

در کلیسای جامع روسکلید خاک شد .


شاه قردریک هفتم

سال 1863 با امضاء توافق نامه ای از سلطنت دانمارک استعفا داد .

پس از استعفا گفت :

خدا را شکر  دیگر صبح زود از خواب بیدار نخواهم شد .