هر سال دهم نوامبر در ساعت نه و 5 دقیقه ---صبح به احترام فوت آتاترک بزرگ ----کل کشور ترکیه متوقف میشود و به مدت یک دقیقه همه در جای خود می ایستند و ماشینهای پلیس و آمبولانس با آژیر خود این ساعت را به کل مردم اعلام میکنند .