گلریز ":

گلریز قهرمان: وکیل و حقوقدان 36 ساله ایرانی نماینده ی مجلس نیوزیلند شد .

او متولد مشهد است از 9 سالگی به این کشور مهاجرت کرده و اولین پناهجوئی است که نماینده مجلس نیوزیلند میشود .