تهران

آقا محمد خان :

اقا محمدخان قاجار 233 سال پیش تهران را که ان موقع روستائی بیش نبود

و روستای معتبری نبود . و تنها به عنوان یک نقطه اهمیت داشت را پایتخت کرد .

=============

نخستین بار شاه طهماسب  صفوی برج و باروئی را به دور روستای تهران بنا کرد و به صورت یک شهر  در آورد .

و اگر چه :

آقا محمد خان 233 سال پیش تهران را به پایتخت خود  برگزید .

اما :

14 مهر ماه در سال 1286 خورشیدی روزیست که:

در متمم قانون اساسی تهران پایتخت نام برده شد .

فرمان مشروطیت:

14 مرداد 1285 صادر شد . و از پی آن مجلس شورای ملی در مهر ماه همان سال  گشایش یافت .

در عرض چند ماه قانون اساسی مشروطه تدوین و تصویب کردند .

نهایتا :

9 دی 1285 به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید .

او  چند روز بعد فوت کرد .

جایش را محمد علیشاه داد.

قانون اساسی بنابر پاره ای ملاحظات سیاسی با شتاب نوشته شده بود .

بنابر این :

متممی به آن افزودند این متمم در 107 اصل تهیه  و در اصل چهارم آن مقرر شد

پایتخت ایران تهران است .