گالینوس و والرین کوچک فرزندان امپراتور  بودند .

 

والِریَن  امپراتور روم که از سال ۲۰۰ تا پس از سال ۲۶۰ زندگی کرد،

از سال ۲۵۳ تا ۲۶۰ امپراتور روم بوده‌است.

در سال ۲۶۰ شاپور یکم پادشاه  ساسانی در نبرد ادسا ، والرین امپراتور، سناتورها  و سربازان وی را اسیر کرد.

شاپور به افتخار این پیروزی دستور حک پیکره‌ای عظیم در دل کوه مهر (رحمت)  در نقش رستم وتنگ چوگان داد که وی را پیروزمندانه نشسته بر اسب نشان می‌دهد در حالی که امپراتور فروتنانه در برابر وی زانو زده‌است.

 

پس از غلبه کردن شاپور یکم ساسانی بر   ارمنستان  وی به انتاکیه یورش برده و آنجا را تصرف می‌کند.

والرین، امپراتور روم، پسرش را به غرب فرستاده و خود برای مقابله با ایرانیان راهی شرق می‌شود.

وی به سال ۲۵۷ موفق به باز پس‌گیری    انتاکیه   شده ولی دو سال بعد پیش از مواجهه با شاپور در اثر   طاعون  بسیاری از لژیونهای  خود را از دست می‌دهد و در نهایت چندی بعد (در اواخر سال ۲۵۹ یا اوایل ۲۶۰) در  نبرد ادسا  محلی در ترکیه فعلی و شمال انتاکیه) در کشور خود از شاپور شکست خورده، اسیر و در نهایت کشته می‌شود.

 

حدود 259 شکست و اسارت والرین پادشاه رم توسط شاپور یکم