چهار کار را هر روز انجام دهید .اینها خیلی موثر در ایجاد خلاقیت ....

1-هر روز یک قطعه  موسیقی خوب گوش کنید .

اون است که آدم خوب میزنه ----موسیقی که دگرگون میکنه انسان را -( جامه دران --زیر افکن --مهربانی --)-----موسیقی خوب گوش کنه یک مقدار حجابهاش کم میشود .

2-آثار هنرهای تجسمی -  یک معماری خوب --معماری خوب ایمان آدم را زیاد میکند اصلا ایمان تولید میکند .----نقاشی های خوب ببینید یا عکسش را تماشا کنید . تاج محل را ببینید معنی عشق را میفهمید-----همین مسجد نقش جهان مسجد شیخ لطف الله  تمام اینها تناسباته و اینها انسان را برمیگرداند به اون حالت طبیعی  ....

 

3- هر روز یک قطعه شعر خوب گوش کنید یا بنویسید  یا بخونید  .یک شعر میتواند سرچشمه ی الهام باشه در تمام  اون روز برای انسان ------و یا یک سخن بزرگی را پیش چشمش قرار دهد سعادتی است .

4-- . هر روز یک کار خوب انجام دهید .

یعنی هیچ فایده ای برای شما نداشته باشه نه برای دنیا نه برای آخرت یعنی شما حساب روش نکنید که البته هم برای دنیاتون داره هم برای آخرت تان اما شما روش حساب باز نکنید .