برافکن ای صنم ابر بهشتی ----زمین را خلعت اردیبهشتی  ( دقیقی )

 

جشن اردیبهشت گان ...

جشن اردیبهشت گان در اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه است که روز و ماه با هم برابر شده است .

که مطابق با سومین روز اردیبهشت در سالنامه ی ایران باستان و دوم اردیبهشت خورشیدی است .

 

اردیبهشت به معنی راستی است و این ماه بهترین زمان رویش گل های زیباست و جشن اردیبهشت گان را گروهی همان عید گل میدانند .

 

ابوریحان بیرونی در اثار الباقیه در مورد این عید چنین میگوید :

اردیبهشت گان به معنی راستی و فرشته آتش و نوروز است و این دو با او مناسبت دارد و خداوند او را به این کار موکل کرد و نیز ماموریت داده است علل و امراض را به یاری ادویه و اغذیه بر طرف کند و عشق را از کذب و حق را از باطل تمیز دهد .

 

ایرانیان باستان در این جشن لباس سفید که نشان پاکی میباشد بر تن مینمودند و از خصوصیات این جشن نیازردن چهار گوهران ( آب --باد ---آتش -- خاک ) است .

 

یعنی آلوده نکردن محیط زیست و پاک نگاه داشتن آن و همچنین پاک نگاه داشتن تن و جامه از ویژگی های این جشن میباشد .