ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ----تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار ------- شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری   ( سعدی )

 

جشن تیرگان

در ماه تیر که روز فرا  میرسد آن روز را جشن تیرگان مینامند .

روز تیر از ماه تیر سیزدهمین روز تیر از سالنامه ایرانئ باستان مطابق با دهمین روز تیر مکاه  خورشیدی میباشد .

 

تیرگان   یکی از بزرگترین جشنهای ایران باستان است .

ایران سرزمین خشگ و کم آبی است و آب برای مردم ارزش فوق العاده ای دارد شاید همین کمبود باعث شده است تا اسطوره اهای جالبی در مورد آب ساخته شود .

 

نتیجه ی مبارزه فرشته باران با دیو خشگی برای سرزمین خشگ و کم باران ایران موجب گردید ایرانیان مخترع و بوجود آورنده ساخت قنات در جهان بشوند و از پرتو آن مشگل کم آبی تا حدی در ایران باستان حل گردد .

 

چنانچه سعدی میگوید

ابر باد و مه و خورشیدد و فلک در کارند ----تاتو نانی به کف اری و به غفلت نخوری

 

آیین برگزاری این جشن بدین گونه است که :

چند روز پیش از عید تمام محوطه خانه از درون و برون آب و جارو و گرد گیری میشد و صبح روز جشن هم آب تنی نموده -لباس نو میپوشند و مخصوصا چیزی که ویژه این جشن بود . تار نازکی بود که از ابریشم هفت رنگ و سیم ظریف نازکی به ه.م تابیده بودند و به نام تیر و باد معروف بود .

 

این تار را ایرانیان باستان در بامداد روز تیر به مخ دست می بستند و در روز باد یعنی بعد از ده روز از دست باز کرده و به باد میدادند .