آبانگاه 4 آبان است

جشن آبانگان

روز آبان از ماه آبان در دهمین روز آبان از سالنامه ی ایران باستان مطابق با 4 آبان سالنامه خورشیدی میباشد .

 

آبان به معنای -------------آب و هنگام آب است و یکی از عناصر پاک کننده نزد ایرانیان است .

در باره ی جشن آبانگان و پیدایش این جشن روایت است که :

در پی جنگهای طولانی بین ایران و توران

افراسیاب تورانی دستور داد تا کاریز ها ونهرها را ویران کنند .

پس از لایروبی آب در کاریزها روان گردید . ایرانیان آمدن آب را جشن گرفتند .

در روایت دیگری آمده که :

پس از هفت سال خشکسالی در ماه آبان باران آغاز به باریدن نمود و از آن جشن آبانگان پدید آمد .

 

در چشن آبانگان ....

پارسیان بویژه زنان در کنار دریا با رود میرفتند .

آبی را که اوصاف سه گانه اش (رنگ-بو-ومزه ) تغییر مییافت برای آشامیدن و شستشو به کار نمی بردند.

 

احترام به آب امروز نیز در کشور کم آب ما مشهود است .

در میان مردم آب مایع روشنائی است و اگر ناخواسته آبی بر روی کسی پاشیده شود میگویند آب روشنائی است .

 

یا این که :

آب پشت سر مسافر می پاشند تا سفرش بی خطر انجام گیرد و زود باز گردد .

این اعتقاد که :

آب ناخواسته یا نطلبیده مراد است همه نشان از احترام و ارزشی است که مردم ایران نسبت به این مایع حیات بخش قایل هستند .