جشن آذرگان 3 آذرماه خورشیدی

جشن آذرگان

روز آذر از ماه آذر در نهمین روز از سالنامه ایران باستان مطابق با 3 آذر ماه خورشیدی و به معنی آتش است

و یکی از چهار عنصر پاک کننده نزد پارسیان میباشد .

 

از آن جا که آتش بهترین و سریعترین عنصر پاک کننده و گرما دهنده میباشد که از زمانهای قدیم مورد احترام بوده است .

 

در مورد تقدس آتش :

نزد ایرانیان باستان مطالب زیادی گفته شده و به حدی که به اشتباه آنان را آتش پرست پنداشته اند .

 

چنان چه فردوسی در مورد این موضوع میگوید :

به یک هفته بر پیش یزدان برند ------مپندار کاتش پرستان برند

که آتش بدان گاه محراب بود -------پرستنده را دیده بر آب بود.

 

آتش از زمان های بسیار کهن تا به امروز توجه کلیه اقوام و طوایف روی زمین را به خود جلب کرد و هر قومی آتش را ستوده

و محترم میشمارد .

 

با پیدایش آتش تحولی بزرگ در تمدن بشری ایجاد گردیده هیچ شکی نیست که پیشرفت روز افزون بشر در صنعت و دیگر مسائل

از پرتو این عنصر به وجود آمده است .

امروزه در روی زمین ملتی خوشبخت است که در خاک او معادن و منابع سوختی از قبیل   نفت --زغال سنگ و غیره وجود داشته باشد .

 

در عهد باستان آتش به عنوان یک ضرورت در زندگی مردم مطرح بود .

آتش نقش چراغ روشنائی  وسیله گرمائی در زمستان و وسیله مخابراتی و مخابره را ایفا میکرد .

 

در شاهنامه فردوسی آمده است که در جنگها از آتش به عنوان وسیله خبر رسانی استفاده میکردند .