هیچ مترسکی را شبیه  گرگ نساختن

شبیهه پلنگ یا خرس هم نساختن

 

به گمانم ترسناکتر از آدمیزاد نیافتند ...!

                    توماس هانر