چینیها بر طبق یک باور خرافی در ژاپن 

      هیچ کس در ژاپن مایل به عکس انداختن سه نفری نیست !

     بر طبق این باور کسی که بین دو نفر در عکس بایستد

  زودتر از همه خواهد مرد !