پروتئین کشگ سیستم ایمنی را تحریک و به ایجاد آنتی اکسیدان ارزشمند کمک کرده و رادیکالهای آزاد و در سم زدائی عوامل سرطان زا شرکت میکند و عملکرد شناختی را در بیماران  آسیب پذیر از استرس بهبود میبخشد .