کاخ کلئوپاترا :

کلئوپاترا نام آخرین فرعون مصر بوده که :

در حدود دو دهه روی شهر الکساندریا فرمانروائی میکرده است .

البته در طی زلزله ای این مکان حدود چهارده الی شانزده قرن پیش زیر آب محو شد و در سال 1996 کاخ کلوپاترا توسط یک تیم غواصی دوباره کشف شد .

کمی دورتر از ساحل اسکندریه در زیر آب ها چیزی قرار گرفته که گمان میروذ فسمتی از قصر سلطنتی کلوپاترا بوده است .

گفته میشود کاخ کلوپاترا که آخرین ملکه ی سلسله ی پتولمیس در مصر بوده است به وسیله ی زمین لرزه و بالا آمدن آب دریا به زیر آبها فرو رفته باشد .

بیشتر حفاریها بر روی جزیره ای غرق شده به نام آنتیرهودوس متمرکز است که گفته میشود کلوپاترا در این جا قصری داشته است .

در این حفاری ها یک کشتی غرق شده که به خوبی حفظ شده و یک تکه سنگ گرانیت با نوشته هایی که پدر کلوپاترا شاه پتولمی دوازدهم را معرفی میکند پیدا شده اند .

اشیا کشف شده هنوز در محل خود قرار دارند  چون دولت مصر قصد دارد یک موره ی زیر دریائی بنا کند .

باستان شناسان در زیر آبها ساحلی این شهر گمشده باستانی که امروزه به اسکندریه معروف است .


تندیسها - ستون ها - مجسمه هائی از جانوران مرموز -معابد و زیر بنای یک کاخ ئکشف کرده اند که به نظر میرسد همه ی آنها به کلوپاترا تعلق داشته اند

بخش بیشتر این آثار از بین رفته اند و یا بر اثر زلزله  زیر آب قرار دارند .