حکم پدر رومینا

به دستور آقای رئیسی : حکم اعدام پدر رومینا قطعی شد