سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعت است در حالی که : سرعت شیر 57 کیلومتر در ساعت است .

پس چه طور آهو طعمه ی شیر میشود ؟ ترس آهو از شکار شدن باعث میشود که او برای سنجیدن فاصله  ی خود با شیر مدام به پشت سر نگاه کند و به خاطر همین سرعتش بسیار کم میشود! 

تا جائی که شیر میتواند به او برسد یعنی اگر آهو به پشت سرش نگاه نکند طعمه ی شیر نمیشود . اگر آهو به سرعت خود ایمان داشته باشد همانگونه که شیر به نیرویش ایمان دارد هیچ گاه طعمه ی شیر نخواهد شد .