ذوالاکتاف یعنی چهار شانه --کسی که در شکم مادر پادشاه شده بود

شاپور دوم پادشاه ساسانی

آذر نرسی یا آذر نرسه در سال 309 پادشاه ساسانی بود .

آذر نرسه یکی از پسران هرمز دوم و از زن اول او بود که :

بعد از پدر بر تخت نشست . زمان او اعیان و نجبای ساسانی مشگلات فراوانی داشت و پس از چند ماه

از سلطنت خلع شد سپس او را کشتند و بعد از مرگش در سال 309 میلادی شورش و جنگ داخلی در گرفت .

بنابر این منتظر بودند زن هرمز دوم بزاید و تاج پادشاهی را در خوابگاه زن هرمز دوم که ابستن بود اویختند و بچه ای را که در شکم داشت پادشاه نامیدند .

این فرزند همان شاپور دوم ملقب به ذوالاکتاف است . این لقب به این دلیل گذاشته شده بود که شاپور دوم شانه های پهن بود اظطلاحا چهار شانه

بعضی منابع میگویند این لقب یعنی سوراخ کننده ی شانه ها چون سزای کارهای عرب ها را با سوراخ کردن شانه هایشان میداد .

شاپور به معنی پسر پادشاه است .

دهمین پادشاه ساسانی بود .پس از برادرش آذر نرسی بر تخت نشست او پسر هرمز دوم و مدت سلطنتش 70 سال بود .

او در زمان خود امنیت را به مرزهای جنوبی باز گرداند و با تنبیه کردن اعراب ایران در جنگ با روم موفقیتهای بزرگی به دست آورد .

شاهنشاهیش هم زمان با پذیرش مسیحیت به عنوان دین رسمی در امپراتوری روم بود .


به همین دلیل مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار داد .

او پادشاهی مقتدر و در دوران او شاهنشاهی ساسانی یک دوره رونق و شکوه را تجربه کرد .

او از جمله آخرین پادشاهان ساسانی است که خودشان را از نژاد خدایان می انگاشتند 

کتیبه هایی از او در طاق بستان به یادگار مانده است .