تسلیت به خانواده ی ایشان و جامعه ی هنری ایران و ملت ایران

روحش شاد و یادش همیشه در قلب ها