14 ژوئن  روز جهانی حمام است . این روز به یاد ریاضیدان یونانی ارشمیدس نام گذاری شده که در وان حمام اندازه گیری  حجم اجسام را کشف کرد !