ملکه زهز فرزند الکساندر ششم 

دوشس فرارا

دوشس فرارا در سال 1480 در روم متولد شد .

پدرش دوک الکساندر ششم  است .که پس ااز چند سال مبارزه مذهبی در سال 1492 به مقام پاپ رسید .

برادرش نیز سزار بورژیا است که مردی خونخوار بود .

وی در مدت 40 سال عمر خود 6 بار شوهر کرد که به جز شوهر آخری همه ی آنها را با زهر مسموم نمد .

کشتن انسان ها به وسیله زهر برای او یک امر معمولی و شاید تفننی بوده است .

زیرا میگویند که :

وقتی کسی را مسموم میکرد نزدش میماند تا مرگش را تماشا کند !

به همین دلیل بعضی ها به این زن لقب ملکه زهر داده اند !

وی به عنوان ملکه روم چندین معشوقه داشت که اکثر آنها را به خودکشی مجبور کرد .

نوشته اند که :

در سن 27 سالگی پسر و در سن سی سالگی دخترش را به وسیله زهر هلاک کرده است .

همچنین دو فرزند دیگرش نیز به طورمشکوکی کشته شدند .

سر انجام لوکرزیا بورژیا عاشق یک جوان اسپانیولی به نام دوک آلفرنزو شد و با وی ازدواج کرد.

مدتی ارتباط جنسی داشت و هنگامی که با وی مشاجره ای کرد به او سم خوراند .

لوکرژویا در سال 1519 هنگام تولد فرزندش به علت خونریزی شدید از پای در آمدو چشم از جهان فرو بست .