اولین پادشاه زن ایران با اصالت یونانی


موزا و فرهاد 

موزا کنیز رومی فرهاد چهارم بود  که :

بعدها همسر شاه شد . 

وی در سال 20 ق.م شاه پارت را مسموم کرد و چهار سال بعد با پسرش فرهاد پنجم ( فرهادک ) که جانشین پدر شده بود ازدواج کرد و به مناسبت این ازدواج سکه هایی با تصویر موزا و فرهاد پنجم ضرب شد . 

=======

=======

فلاویوس جوزفوس مورخ یونانی او را تراموزا می‌نامد.

موسا یا موزا ملکه اشکانی و مادر و همسر پنجم ( فرهادک )

اولین شاه زن ایرانی بود و اصلیت یونانی داشت .

به مدت هفت سال در زمان همسرش  فرهاد چهارم نایب السلطنه امپراتوری وی بود و  به مدت شش سال تا هنگام مرگ به صورت مشترک با پسر و همسرش یعنی فرهاد پنجم  در سلطنت شریک بود . 


او   کنیزی رومی بود که اکتاویوس  امپراتور روم   (۲۷ ق.م- ۱۴ م)  او را به‌عنوان هم خوابه و در ازای استرداد درفش‌های روم که سپاه  کراسوس آن‌ها را در  جنگ حران  در ۵۳ ق.م از دست داده بود و هنوز در ایران مانده بودند، به  فرهاد چهارم  (۲ ق.م- ۳۷ م)، پادشاه اشکانی هدیه کرد.

استرداد این درفش‌ها موجب جشن و شعف فوق‌العاده‌ای در روم گشت و شاعران رومی که قصدشان خوشامدگویی برای  اکتاویوس  بود، این کار را به منزلهٔ جبران شکست‌های گذشته یا همچون فتحی درخشان تلقی کردند. 

تراموزا کنیزک رومی که در این هنگام زوجهٔ  فرهاد چهارم  و در واقع ملکهٔ دربار وی شده بود، نیز در این کار نقش عمده‌ای داشت. 

چند سال بعد هم، این زن که کودکی به نام    فرهادک برای شاه زاییده بود، به بهانهٔ لزوم تأمین جان این فرزند و اجتناب از هر گونه توطئه احتمالی داخلی،  فرهاد چهارم  را وادار کرد تا سایر پسران خود را از دربار دور سازد.

فرهاد چهارم هم چهار پسر را با اقربای آن‌ها که در حرم وی بودند، به روم فرستاد تا در آنجا تربیت شوند . 

 فقط فرهادک (فرهاد پنجم ) را با مادرش نزد خود نگه داشت. 

وقتی که فرهادک  به سن بلوغ رسید، به تحریک مادر (موزا) و از بیم آنکه برادرانش عنوان ولیعهدی را به دست آورند، پدر را زهر داد و خود به نام  فرهاد پنجم با مادرش موزا به تخت نشست