کاش آن قدر آب داشتم تا جهنم را خاموش میکردم و آن قدر آتش داشتم تا بهشت را میسوزاندم که مردم خدا را برای خودش بپرستند نه برای بهشت و جهنم


زرتشت پیامبر :

زرتشت نماد تمامی نیکی های هستی است .زمان و محل تولد دقیق تولد زرتشت مشخص نیست اما:

حدس زده میشود زمانی بین 6 هزار تا 600 سال پیش از میلاد مسیح زندگی کرده است.

زادگاهش هم مشخص نیست و روایت های مختلفی در این باره وجود دارد .

مناطقی مانند  ری -آذربایجان - خوارزم و سیستان به عنوان زادگاه او در تاریخ آمده است .

تاریخ نگاران بر این باورند که در زمان زرتشت خدایان متعددی  پرستش میشدند و او از آن چه در اطرافش میگذشت  ناراحت بود .

در زمانه ای که مردم خدایان  متعددی میپرستیدند  زرتشت از وجود خدای یکتا سخن میگفت .

در باور زرتشتی اهورا مزدا همان خداست

نیرویی که خالق راستی -خرد و نور است .

از آن جا که در دوره پیش ا زتاریخی زندگی کرده از جزئیات  زندگی اش اطلاع چندانی در دست نیست .

آن چه از زرتشت باقی مانده  آموزشهای اوست که از دل تاریخی چند هزار ساله به جا مانده است و جالب این جاست که راستی و پاکی این آموزه ها به خوبی در حاقظه ی تاریخی ایرانیان ثبت شده است .

مثال :

مفهوم داوری پس از مرگ و مفهوم وجود دو مکان مختلف برای خوب و بد بعد از مرگ ایده هائی هستند که ابتدا از سوی زرتشت معرفی شدند .

این ایده ه و مفاهیم در گات های اوستا آمده اند و بخش عمده ای از جهان بینی زرتشتیان  را تشکیل میدهد .

آموزه های این پیامبر در سیاست نیز تاثیر گذار بوده

در واقع تاثیر اندیشه های زرتشت بوده که فرمان روایی چون کوروش  رفتاری متفاوت با دیگر فرماندهان پیشه میکند و منشور کوروش را مینویسد .

زرتشتیان معتقدند همه موجودات بشری فارغ از دینی که دارند دوست و متحد یک دیگرند .

چون به اعتقاد آنها برای ورود به بهشت فرد صرفا باید به اعمال خیر بپردازد .

این همان است که در دستورهای کوروش آمده