بعد از 43 

سال بازدید از کاخ نیاوران  برای شما عزیزان گزارش تهیه و  در همین سایت گداشته خواهد  شد ...

              دیدن کاخ نیاوران بعد 43 سال خالی از لطف نیست .