رنگ سبز ----اگر مضطرب هستید و فشار عصبی طاقت شما را بریده از رنگ سبز استفاده کنید . ( رنگ سبز آرامبخش است و فشار خون را کاهش میدهد )


نارنجی ----اگر بی حال و حوصله هستید  رنگ نارنجی را انتخاب کنید . ( هنگام استحمام صبحگاهی از حوله و ابزار نارنجی استفاده کنید رنگ نارنجی سریع بی حالی شما را از بین میبرد )

رنگ‌ها با ما چه می‌کنند؟ ‌ - ایسنا

زرد -----افراد افسرده لباس زرد را اظراف خود بجویند . رنگ زرد سظح انرژی را بالا برده و مانع افسردگی میشود )

بنفش -----اگر کم خواب هستید وسایل اتاق خواب را به رنگ بنفش در آورید ((رنگ بنفش آرامش دهنده و خواب آور است )

                                                با نظرات خود یاریم کنید سپاسگزارم