ورق                                                               


شخصیت های کوبین بازی ورق 

ملکه ذل :او ملکه راشل  ملکه امپراتوری فرانسه در زمان چارلز هفتم بود  عشق سوزان و خیانت او به شاه چارلز سبب شد که عشق خیانت بار او تبدیل به سناریو قتل شاه فرانسه توسط فرمانده نظام   la  hire     شود !

عده ای دلیل خیانت را هوس رانی های شاه چارلز میدانن .

 ملکه گشنیز : او ملکه پالاس آتنا  یک الهه رومی و نماد خدای  جنگ و خرد شهر آتن است . ملکه آتنا همسر اسکندر مقدونی میباشد و به ملکه جنگ و قدرت مشهور است .

ملکه پیک : 

او ملکه جودیت زن بیوه یهودی به نام جودیت است و جذابیت خود برای نابود کردن یک ژنرال آشوری و نجات اسراییل از طلم استفاده میکند . 

ملکه خشت :

ملکه آرین ملکه قیصر روم و معروف به ملکه آتش ( به دلیل رنگ سرخ موها ) میباشد .

از او به عنوان زنی خبیث و حیله گر در تاریخ نقل شده است 


جالبه بدونید که در زمان قاجار زمانی که خوشگل خانومهای قاجاری در کنار قلیون و رقص ورق بازی میکردن اولین ورق های ترجمه شده و ایرانی شده به بازار اومد و حاشیه به راه انداخت ...

حاشیه هم این بود که مردم مذهبی اون زمان به ترجمه کویین که ملکه میتونست ترجمه بشه ولی بی بی ترجمه شده بود .

اعتراض کردن و کلی بحث با دربار و روحانیون و ...اتفاق افتاد ( حقم داشتن چون بی بی لقب و مختص حضرت زهرا بود )


کارتها هم به کلی شکل و شمایل و پوشش ایرانی گرفته بودن و حتی مفاخر و بزرگان و پادشاهان ایرانی به عنوان فرمانده و شاه و ...ترسیم شده بود ند  

به عنوان مثال آرش کمانگیر در قالب سردار ایرانی و ...