عزیزانم :


سپاسگزارم از نظرات  شما عزیزانم و چون مدتیست  بنا به  اتفاقاتی که برایم پیش آمد  نتوانستم در سایتم فعالیتی داشته باشم از تک تک شما عدر خواهی میکنم و امیدوارم از این به بعد باز هم همچون سابق مرا در هر چه بهتر کردن مطالب یاریم کنید . و عذر خواهی میکنم که نمیتوانم  جواب تک تک نظرات را بدهم  نظرات زیاد بود همه را خواهم خواند و جواب خواهم داد. بدین  وسیله از شما عزیزان سپاسگزارم که هنوز سایت مرا فراموش نکردید و  از این سایت دیدن میکنید .