شاه پیک : 

شاه پیک شاه دیوید پادشاه بریتانیای  کبیر  

او تنها پادشاه کارتهایست که به سمت راست نگاه میکند و ردای موسا به تن دارد  به روایت عهد عتیق داوود تابوت عهد را که حاصل ده فرمان  ردای موسی و چنگ و نسخه اصلی تورات بوده و به اورشلیم آورد و آن را در معبدی جدید نصب کرده است .


شاه گشنیز : 


شاه گشنیز تنها شاهی است که سلاحش بر روی زمین قرار گرفته در باره اسکندر  آمده که چنان  آوازه جنگ و خونریزی او در جهان پیچیده بود که بسیاری از شهرها و کشور ها را تنها با نام حمله و فرار اهالی تسخیر میکرد ....


    

 


شاه خشت  : 


ژولیوس سزار پادشاه روم است 

او تنها کارت شاهی ست که شمشیر در دست ندارد و به جای شمشیر از تبر استفاده میکند . 

دلیل چنین کاری اینه که قیصر روم از جنگاوران به نام حرفه ای با تبر بوده است . 

شاه دل : 

بحث برانگیز ترین کارت شاه بازی ورق است .

چرا  ؟

زیرا بر خلاف بقیه شاهان سبیل ندارد و شمشیر در سر خود فرو کرده 

شاه دل همان پادشاه شارلمان ( چارلز هفتم ) امپراتور فرانسه بزرگ و روم است که معروف به شاه خودکشی می با شد .

او روزی وسط اتاق در حالیکه حال روحی خوبی نداشت فریاد میزند آنها به من راز 13 رو نشان دادند رازی که به چشم مردم عادی دیده نمی شود .

و ناگهان شمشیر را در سر خود فرو میبرد و خودکشی میکند  عده ای این داستان را رو   و دست موجود در کارت  را متعلق به فردی دیگری میدانند که از پشت به شاه ضربه وارد کرده و دلیل سبیل نداشتن اشاره طراح به دخالت یک نامرد دارد !