اسکندر مقدونی 

کسی بود که با حمله خود به ایران تخت جمشید را آتش زد و جنایت های بسیار نمود .

وقتی برای خراب کردن مقبره ی کوروش رفت با کتیبه ای مواجه شد که با خواندن آن به گریه افتاد و از خراب کردن کردن مقبره ی کوروش منصرف شد . 


ای آن که بر خاک من میگدری بدان و آگاه باش که پای بر خاک کسی نهاده ای که در تمام زندگی نگاهبان نیکی بوده و جز به اندیشه و کردار نیک 

با کسی رفتار نکرده ! بدان شهریاری من موجب آزار هیچ انسان بی گناهی نشده ...


بدان که سرزمین پارس بسیار گسترده هیچکس توان زورگویی  بر ناتوانی را نداشته !

بدان که ارتش من ارتش رهایی بخش همه ی انسانهای ستم دیده بوده و من بدون چشم به تاج و تخت همواره یار و پشتیبان نشان بوده ام !

See the source image

پس :

به پاس نیکویی های من این یک وجب خاک را بر من ببخش !