کره خری از مادرش پرسید :

این کجای انصاف است که ما با کلی سختی و مشقت فراوان یونجه را از مزرعه به خانه حمل میکنیم 

در حالی که :

گل های یونجه را گوسفند میخورد و ته مانده اش را به ما میدهد !!!

گوسفند آنچنان با حرص و ولع  گل های یونجه را میخورد که صدای خرت خرت آن و حسرت یک بار خوردن گل یونجه ما را میکشد 


خر به فرزندش گفت :Image result for عکس یک خر. Size: 133 x 106. Source: www.talab.org     

صبر داشته باش و عاقبت این کار را ببین 

بعد از مدتی سر گوسفند ی را بریدند ...

گوسفند در حالی که جان میداد 

صدای غرغرش همه جا پیچیده بود ...

خر به فرزندش گفت :

کسی که یونجه های مفت را با صدای خرت خرت میخورد 

عاقبت همیطور هم غرغر میکند ...


عزیزانم

هر کس که حاصل دسترنج دیگران را مفت میخورد 

باید نگران عواقبش هم باشد .....

                                                 یاریم دهید با نطرات