سقوط یک هواپیما :


در جنگ جهانی دوم یک هواپیمای آمریکائی با 9 سرنشین در جزیره ای در ژاپن سقوط کرد 


8 نفر از آنها دستگیر و توسط بومیان خورده شدند ...تنها یک نفر نجات یافت و آن کسی نبود جز 


                   بوش پدر !!!!!