گردن مرغ محل عبور نسوج عصبی و بسیاری از غدد لنفاوی است و از طرفی شتشوی مجرای داخل آن غیر ممکن است و مصرف آن توصیه نمیشود . 

سینه مرغ منبع پروتئین و ران منبع روی و آهن است . به جای گردن از سینه و ران مرغ استفاده کنید .