ببخش دخترم :

   که بد جور رسم مهمان نوازی را به جا آوردیم . 


See the source image


 به جای خیر مقدم  متاسفانه متاسفانه .....


See the source image


آسمانی شدن مهمسا امینی  توسط گشت ارشاد که خودشان باید ارشاد شوند را به خانواده ی ایشان و ملت ایران  تسلیت عرض میکنم و خواستار پی گیری سریع و محاکمه همه ی کسانی که این دختر جوانمان را به این روز انداختند هستیم ....من هم یک مادرم